14.7.2k11 Update Web rozhrania

Copyright Mochov 2011